Acceptació de subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022


Què permet

Presentar la documentació per a acceptar subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202020205120012123 a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Qui ho pot presentar

Els ens locals que hagin estat inclosos en la publicació de l’anunci de concessió de la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals.

Quan es pot presentar

En el termini màxim d’un mes, comptat des de la data de publicació de l’anunci de concessió.

Quina documentació cal aportar

Model de sol·licitud normalitzat.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 30 de setembre de 2021.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit