Justificació de subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022.

Qui ho pot demanar

Els ens locals que hagin estat inclosos en la publicació de l’anunci de concessió de la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals.

Quan es pot presentar

Any de periodificació de la subvenció Terminis de justificació
2021 exclusivamentJustificació voluntària des del 01/09/21 al 15/11/2021
Justificació obligatòria s’obre el 01/01/2022 i es tanca el 31/03/2022
2021 i 2022, o 2022 exclusivamentJustificació voluntària des del 01/01/22 al 15/11/22
Justificació obligatòria s’obre el 01/01/23 i se tanca el 31/03/23

Quina documentació cal aportar

  1. Memòria de l’actuació justificativa desglossada per equipament on constin les actuacions realitzades i els resultats obtinguts. En aquest model també hauran de constar les desviacions respecte de la sol·licitud.
  2. Balanç econòmic final amb el recull d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’actuació.
  3. Certificat de justificació de subvencions signat pel secretari/a o interventor/a, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat amb identificació del concepte de la despesa, equipament a la que ha anat adreçada, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament, i percentatge imputat a la subvenció. Per l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat prèviament pagades o com a mínim aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
  4. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.

Els models normalitzats per aquesta documentació estan disponibles a la web: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat, mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals (PMT), la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Data d’expiració de vigència del tràmit

30 de novembre de 2023.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit