Justificació de subvencions d’Impuls de les programacions artístiques estables amb motiu de les mesures derivades de la COVID-19


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el primer semestre de l’any 2021.

Qui ho pot demanar

Els ens locals que hagin rebut una concessió de la convocatòria 2021 de les subvencions destinades a impulsar les programacions artístiques estables municipals dels ens locals adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el primer semestre de l’any 2021.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de juliol de 2021 i el 15 de novembre del 2021.

Quina documentació cal aportar

Certificació de funcionari públic signada electrònicament pel secretari/interventor amb el següent contingut:
  1. Una relació de totes les funcions professionals programades en el primer semestre de l’any 2021 on consti l’aforament total de la sala o espai i el nombre total d’espectadors que han assistit (presencials i no presencials, en aquest darrer supòsit, si es disposa de les dades).
  2. Una relació de despeses que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
  3. Que té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
  4. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost.
  5. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.

Quin termini hi ha per respondre

Tres mesos a partir de la finalització del termini de justificació.

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat, mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals (PMT), la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Data d’expiració de vigència del tràmit

15 de març de 2022.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit