Justificació de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals de la província de Barcelona (2022)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals de la província de Barcelona (2022).

Qui ho pot demanar

Els ens locals que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2022 de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència.

Quan es pot presentar

Justificació voluntària: Fins al 15 de novembre de 2022.

Justificació ordinària: Del 16 de gener al 31 de març de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

OPCIÓ I

Certificació de funcionari públic, que contindrà:

 1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
 2. Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat electrònicament pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
  S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
  En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
  1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
  2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost.
  3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.

 3. Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.

OPCIÓ II

Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, sempre que:

 1. El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes, inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 RLGS.
 2. L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada.

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada, en els termes de la base 27.

Quin termini hi ha per respondre

Tres mesos a partir de la finalització del termini de justificació.

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat, mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals (PMT), la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Data d’expiració de vigència del tràmit

30 de juny de 2023.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit