Justificació de subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021.

Qui ho pot demanar

Els ens locals que hagin rebut la notificació de concessió de les subvencions a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021.

Quan es pot presentar

Entre el 20 de maig i l'1 d’octubre del 2021.

Quina documentació cal aportar

Es poden trobar els formularis i informació complementària a la pàgina https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions.

 1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. Presentar en format excel (no cal signatura).
 2. Balanç econòmic final amb el recull d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’activitat. Presentar en format excel (no cal signatura).
 3. Certificat de justificació de subvencions signat digitalment pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació:
  • Relació d’obligacions reconegudes de l’activitat amb identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament, i percentatge imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat prèviament pagades o com a mínim aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. En cas que l’execució de l’activitat l’efectuï un ens del sector públic, l’ens local beneficiari haurà de certificar que aquest està integrat dins del seu sector públic i que la informació detallada s’ha revisat i és correcta. S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
  • Relació dels ingressos percebuts.
  • Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
  • Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu cost.
  • Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la Seguretat Social.

 4. També s’haurà d’adjuntar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada.

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats realitzades dins del període d’execució (del 2 de setembre de 2020 al 26 de juny de 2021).

Quin termini hi ha per respondre

Tres mesos a partir de la finalització del termini de justificació.

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat, mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals (PMT), la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 15 de desembre de 2021.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit