Sol·licitud de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals de referència organitzats pels ens locals de la província de Barcelona durant l’any 2019


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals de la província de Barcelona que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2019.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 201920195120011123 a: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Qui ho pot presentar

Els ens locals que organitzin fires, mostres, mercats o festivals artístics que acompleixin els criteris especificats per ser considerat de referència:

  • Que tinguin un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional.
  • Que ofereixi un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret.
  • Que tingui una direcció artística professional.

Quan es pot presentar

Des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), fins al 27 de juny de 2019.

Quina documentació cal aportar

  1. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 1).
  2. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 2).
  3. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).
  4. Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb el model normalitzat (annex 4).
  5. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d’atorgament de les subvencions, com programes de mà o el cartell de la fira, mostra, mercat o festival de l’any 2019, si ja se’n disposa, o de l’any anterior, i memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini de la fira, mostra, mercat o festival, si se’n disposa.

Quin termini hi ha per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds: El 26 d’octubre de 2019.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 9 de desembre de 2019


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit