Sol·licitud de subvencions destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals de la província de Barcelona durant els anys 2021 i 2022.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202020205120012123 a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Qui ho pot presentar

Els Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, exceptuant el de Barcelona, que acompleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria.

Quan es pot presentar

Des del 7 de gener fins al 26 de febrer de 2021.

Quina documentació cal aportar

 1. Model de sol·licitud normalitzat.
 2. Per aquells equipaments presentats que pertanyen a alguna de les tipologies establertes a l’article 2.2 d’aquestes bases referit a equipaments locals susceptibles de ser considerats com a culturals, però que no estiguin presents al cens del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per la Generalitat de Catalunya conforme l’equipament s’ha donat d’alta en dates recents o un certificat signat pel secretari/ària a on es certifiqui l’ús cultural del mateix.
 3. En el cas que es tracti d’un equipament existent sotmès a una remodelació de canvi d’usos per desenvolupar activitat cultural, caldrà que presenti un pla d’usos amb informació respecte als objectius, usos i tipologies d’activitats previstes i informació dels usuaris o públics als que s’adreça. El document de pla d’usos seguirà el modelari establert per aquesta convocatòria.

 4. Quin termini hi ha per respondre

  El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  Com es pot demanar

  Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Quin seguiment es pot efectuar

  En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

  Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

  Data d’expiració de vigència del tràmit

  El 30 de juny de 2021.


  Portal de tramitació (PMT)


  Accés restringit