Sol·licitud de subvencions per a programacions artístiques estables dels espais escènics municipals 2020


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais escènics adherits al protocol del Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202020205120012023 a: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Qui ho pot presentar

Els ens locals que estiguin adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, en la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, que acompleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria.

Quan es pot presentar

Des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), fins transcorreguts 10 dies hàbils.

Quina documentació cal aportar

Model de sol·licitud normalitzat:
  1. Programació professional estable del darrer quadrimestre 2020, que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la companyia/professional, nom de l’espectacle/concert, gènere, nombre de passis previstos, espai escènic on es programa, aforament total de la sala, aforament ofert (nombre de butaques a la venda), previsió de públic no presencial, preu mig de l’entrada (annex 1).
  2. Pressupost de despeses previst per a l’activitat per la qual es demana la subvenció (annex 2).
  3. Pressupost d’ingressos previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció (annex 3).
  4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari (annex 4).
  5. Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (annex 5).

Quin termini hi ha per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 2 de novembre de 2020


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit