Sol·licitud de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats pels ens locals de la província de Barcelona durant l’any 2023


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència d’especial interès organitzats per ens locals de la província de Barcelona que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2023.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202320235120014223 i al model normalitzat a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Qui ho pot presentar

Els ens locals que organitzin fires, mostres, mercats o festivals artístics de referència que acompleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria.

Quan es pot presentar

Del 18 de maig a 7 de juny de 2023.

Quina documentació cal aportar

  1. Emplenar el formulari electrònic de sol·licitud, on caldrà adjuntar:
    1. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat que es podrà trobar al lloc web www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
    2. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat que es podrà trobar al lloc web www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
    3. Declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat que es podrà trobar al lloc web www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
    4. Altres documents que es considerin adients per ser tinguts en compte en el corresponent apartat dels criteris de valoració (memòria ampliada i detallada del projecte, programes de mà o el cartell de la fira, mostra, mercat o festival de l’any 2023, si ja se’n disposa, o de la darrera edició, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa.

Quin termini hi ha per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 31 de juliol de 2023.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit