Sol·licitud de subvenció per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2019-2020


Què permet

Sol·licitar una subvenció per al finançament de les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, organitzades directament o indirectament per l’ens sol·licitant, per al curs 2019-2020.

La programació ha de complir els requisits següents:

  • Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants ha de constar d’un mínim de 2 espectacles.
  • S’ha d’adreçar a alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
  • Ha de tenir lloc entre el 2 de setembre de 2019 i el 26 de juny de 2020.
  • Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
  • Ha de realitzar les sessions en diferents equipaments escènics, preferentment de titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions tècniques per a acollir espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de les sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatre-debat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes.

Queda exclosa de subvenció:

  • La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
  • La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent, excepte les sessions de teatre-debat.
  • Les sessions de cinema.

Qui ho pot presentar

Els ens locals dels municipis de les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Del Maresme podran participar els municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. D’Osona podrà participar el municipi de Centelles.

Quan es pot presentar

Des de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), fins al 23 d’octubre de 2019.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria i la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Quin termini hi ha per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds: El 23 de gener de 2020.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit