Sol·licitud de subvenció per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021.


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar una subvenció, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per al finançament a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant per al curs 2020-21.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202020205120012043 a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions


Qui ho pot presentar

Ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme podran participar els municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. D’Osona podrà participar el municipi de Centelles.

Quan es pot presentar

Des del 23 de setembre fins al 22 d’octubre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria conjuntament amb la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

La programació ha de complir els requisits següents:

 1. Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants ha de constar d’un mínim de 2 espectacles.
 2. S’ha d’adreçar a alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
 3. Ha de tenir lloc entre el 2 de setembre de 2020 i el 26 de juny de 2021.
 4. Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
 5. Com a mínim un 70% dels espectacles previstos en la programació s’han de realitzar als diferents equipaments escènics, preferentment de titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat.
 6. La programació podrà incloure sessions de teatre-debat que es facin en el centre docent, en grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes. El teatre-debat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors.
 7. Es podrà preveure dur a terme espectacles al mateix centre docent (com a màxim un 30% dels espectacles programats). En aquest percentatge no es tindran en consideració les sessions de teatre-debat.
 8. Queda exclosa de subvenció:

  • La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
  • Les programacions que prevegin realitzar més d’un 30% dels espectacles en el mateix centre docent.
  • Les sessions de cinema.

  Quin termini hi ha per respondre

  El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

  Com es pot demanar

  Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  El formulari de sol·licitud electrònica només el pot signar l'alcalde/essa o president/a, i el secretari/ària o l'interventor/a mitjançant un certificat de signatura electrònica.

  Si la documentació que s'adjunta a la sol·licitud està signada de manera manuscrita, la Diputació us pot demanar, en qualsevol moment posterior a la sol·licitud, la documentació original per a acarar-la.

  Quin seguiment es pot efectuar

  En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, a través del Portal de tràmits dels ens locals, que en el termini de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

  Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

  Data d’expiració de vigència del tràmit

  El 2 de desembre de 2020.


  Portal de tramitació (PMT)


  Accés restringit