Justificació de subvencions Reempresa 2022


Què permet

Presentar la documentació per a la justificació de les subvencions destinades a finançar l’execució de l’activitat Reempresa dels ens locals de la província de Barcelona.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202220225120013433 a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa

Qui ho pot presentar

Els ens locals de la província de Barcelona que hagin sol·licitat i als quals se’ls hi hagi concedit la subvenció per a la realització de l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 LGS i tinguin subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local.

Quan es pot presentar

El termini màxim per presentar la justificació, a través del PMT, serà el 22 de novembre de 2022 (inclòs).

Quina documentació cal aportar

Model de justificació normalitzat que s’incorpora a les Bases de la convocatòria 2022 com Annex 1B, i d’acord amb el que es regula a la base 22 de les esmentades Bases.

Els models normalitzats per aquesta documentació estan disponibles a la web: https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/reempresa

Com es presenta

El tràmit de la justificació s’ha de presentar a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de defectes esmenables, per no complir amb els requisits i condicions establertes per al tràmit, o perquè no es pugui verificar amb exactitud el compliment dels requisits i condicions establerts es procedirà de la següent manera:

  • S’enviarà una notificació electrònica que identifiqui l’expedient afectat i concreti clarament el defecte.
  • La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a efectuar-la, que es comptarà des de l’endemà de rebre la notificació.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 23 de novembre de 2022.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit