Sol·licitud Subvencions Reempresa 2022


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, destinades a finançar l’execució de l’activitat Reempresa dels ens locals de la província de Barcelona.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202220225120013433 a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa

Qui ho pot demanar

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 LGS i tinguin subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local.

En aquest cas es troben els 35 ens locals de la província de Barcelona relacionats en el Decret 6665/20, de 8 de juliol de 2020, de la Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, d’aprovació de convenis específics de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona (2020-2023) (Expedient 2020/1276).

Quan es pot demanar

Els ens destinataris han de presentar la sol·licitud, a través del PMT, dins el termini comprés entre el 15 i el 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

El termini màxim per presentar la justificació, a través del PMT, serà el 22 de novembre de 2022.

La Diputació de Barcelona comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) el text de la convocatòria i la informació requerida per tal de publicar l’extracte de la convocatòria al BOPB.

Quina documentació cal aportar

Model de sol·licitud normalitzat que s’incorpora a les Bases de la convocatòria 2022 com Annex 1A.

Model de justificació normalitzat que s’incorpora a les Bases de la convocatòria 2022 com Annex 1B, i d’acord amb el que es regula a la base 22 de les esmentades Bases.

Quin termini hi ha per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de defectes esmenables, per no complir amb els requisits i condicions establertes per al tràmit, o perquè no es pugui verificar amb exactitud el compliment dels requisits i condicions establerts es procedirà de la següent manera:

  • S’enviarà una notificació electrònica que identifiqui l’expedient afectat i concreti clarament el defecte.
  • La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a efectuar-la, que es comptarà des de l’endemà de rebre la notificació.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 23 de novembre de 2022.


Tramitació electrònica


Accedeix