Justificació de subvencions per al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions atorgades per al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona en el curs 2017-2018.

Podeu accedir a la convocatòria i la documentació de justificació a:


Qui ho pot presentar

Els ens locals que han estat beneficiaris de la concessió de subvencions destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018

Quan es pot presentar

Entre el dia 1 d’octubre de 2019 i el 15 de novembre de 2019.

Quina documentació cal aportar

Presentació del model específic habilitat a l’efecte. Aquesta justificació consistirà en una memòria de l’actuació i una certificació acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions. Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu funcionament, assumides per l’ens local beneficiari. Així mateix, s’inclouran la relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència.

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin cost té

És gratuït.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit