Sol·licitud de subvencions per al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018


Què permet

Sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018, amb la finalitat de garantir la continuïtat dels serveis i afavorir l’accés dels infants als centres i serveis municipals del primer cicle d’educació infantil promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat d’oportunitats, i l’educació inclusiva i l’equitat.

La dotació pressupostària de la convocatòria és de dotze milions d’euros (12.000.000,00 €).

Podeu accedir a la convocatòria y la documentació de sol·licitud:


Qui ho pot demanar

Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent.

S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 20 de maig de 2019 i finalitzarà el 14 de juny de 2019.

Quina documentació cal aportar

A la sol·licitud electrònica cal adjuntar els annexos següents:

  • Annex 1: Dades per al finançament del curs 2017-2018
  • Annex 2: Declaració responsable general
  • Annex 3: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit s’ha de presentar la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin cost té

És gratuït.


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit