Justificació de les subvencions per a l'adquisició d'habitatges 2019


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat (2019).

Qui ho pot presentar

Els ens locals que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 2019 de les subvencions destinades a finançar l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat.

Quan es pot presentar

El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2019.

Quina documentació ha d'aportar l'ens

  1. Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat electrònicament pel secretari/interventor que ha d'acreditar les despeses i el cost total de l'actuació.
  2. Una memòria de l'actuació.
  3. Còpia de l'escriptura o del document públic d'adquisició l'habitatge.

Com es presenta

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) de la Diputació de Barcelona i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu la documentació electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'haguèpresentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.


Tramitació electrònica


Accedeix