Sol·licitud per a la concessió de subvencions en règim de concurrència per a l'adquisició d'habitatges


Què permet

Sol·licitar subvencions en règim de concurrència destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu adquirir determinats habitatges en dues línies d'actuació:

    A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

    B. La compra d'habitatges a un preu inferior al del mercat. S'entén, en el marc d'aquesta convocatòria, que el preu inferior al del mercat és inferior al 80 % del mòdul establert per al règim especial d'HPO regulat en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

El criteri per a determinar l'import de la subvenció és el 100 % del preu d'adquisició de l'habitatge amb un màxim de trenta mil euros (30.000 €) per ajuntament.

Es pot accedir a la convocatòria i a la documentació de sol·licitud a:

Qui ho pot demanar

Els ajuntaments que, en funció de la línia de subvenció, compleixin els requisits següents:

    A. Per a l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte que estableix el Decret Llei 1/2015 en el marc d'aquesta convocatòria, els ajuntaments de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

    B. Per a la compra d'habitatges a un preu inferior al del mercat en el marc d'aquesta convocatòria, els ajuntaments de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.

Quan es pot demanar

Amb data 30 de maig de 2019 es tanca la sol·licitud per esgotament del crèdit destinat a la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

Formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria juntament amb la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a http://comunitatxslh.diba.cat.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de la sol·licitud i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.