Sol·licitud d'adhesió


Què permet

Trametre electrònicament a la Diputació de Barcelona, per part dels consells comarcals destinataris, la sol·licitud d'adhesió al Protocol i trametre-la a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, a través d'una sol·licitud general: https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions definides en el Protocol.

Qui ho pot demanar

Els consells comarcals de la província de Barcelona que compleixin amb els requisits de la clàusula quarta del Protocol.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Com es pot demanar

Els Consells Comarcals que compleixin amb els requisits de la clàusula quarta del Protocol, hauran d'aprovar, per part de l'òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d'adhesió i l'han de trametre electrònicament a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, a través d'una sol·licitud general: https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp

Quin termini hi ha per respondre

La Diputació de Barcelona, en cas de que el Consell Comarcal sol·licitant compleixi les condicions d'adhesió, aprovarà la corresponent adhesió, mitjançant resolució de l'òrgan competent, i s'iniciarà posteriorment la constitució dels equips tècnics interadministratius per preparar, tramitar i si s'escau, aprovar, els protocols específics i l'inici del projecte.

Tramitació electrònica


Accedeix