Sol·licitud subvenció de la convocatòria per l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant. Exercici 2020


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar subvencions a Ens locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), durant els anys 2020 i 2021

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202020205120011883 a: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2020

Qui ho pot demanar

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els següents ens locals de la província de Barcelona:

 • Ajuntaments.
 • Consells Comarcals.
 • Consorcis de gestió de residus.
 • Mancomunitats de gestió de residus.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 15 de setembre de 2020.

La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).

Quina documentació cal aportar

Sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat (Annex 1), acompanyada de la documentació següent:

 1. Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 2).
 2. Pressupost previst per l’activitat i temporalització prevista per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
 3. Declaració responsable del compliment del RD 396/2006 (Annex 4).
 4. Declaració responsable de la cobertura territorial (Annex 5).
 5. Declaració responsable de les quantitats recollides d’amiant en la deixalleria en el període 2014-2019 (Annex 6).
 6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 7).
 7. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 8).

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada. La documentació s’haurà de presentar a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres Administracions Públiques.

Els models dels Annexos es podran trobar:


Com es pot demanar

La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant el botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per respondre

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Quin seguiment es pot efectuar

En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà de la següent manera:

 1. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat del requeriment d’esmena al Portal.
 2. L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.

L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.

Data d’expiració de vigència del tràmit

El 15 de setembre de 2020.