Justificació per a les subvencions per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant


Què permet

Presentar la justificació de les subvencions destinades a finançar a Ens locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), durant l’any 2021.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202120215120012333 a: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2021

Qui la pot presentar

Els ens locals que hagin rebut la notificació de concessió de la subvenció per a l’adequació de les deixalleries a la recollida de l’amiant.

Quan es pot presentar

El termini per a la justificació s’estendrà: A partir de l’endemà de l’acord d’aprovació de l’atorgament de les subvencions i fins al 31 de març de 2022.

Quina documentació cal aportar i què haurà de justificar?

La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions o en el següent enllaç: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-amiant-2021

Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de l’actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del Secretari/a-Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ens local.

El/la beneficiari/ària haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquesta ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

Per justificar la despesa d’una factura és obligatori que l’ens local reconegui l’obligació de la despesa prèviament a la presentació de la justificació.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.

En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

Quan s’hagi justificat la totalitat de les despeses caldrà enviar juntament amb la justificació final una memòria final (Annex 10).

Qui està legitimat per poder signar i presentar la justificació?

Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.

Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.

Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.

Esmenes en la justificació

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant el botó següent:


Portal de tramitació (PMT)


Accés restringit