Justificació de subvencions destinades als ajuntaments de la província de Barcelona per a finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs 2020".


Què permet

Tramitar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades als ajuntaments de la província de Barcelona destinades a finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs 2020".

Qui ho pot demanar

Els ens locals que hagin rebut la notificació de concessió de les subvencions destinades a finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs 2020".

Quan es pot presentar

Com a màxim, fins al 30 d’octubre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions de la present convocatòria, així com una certificació de les despeses efectuades signada digitalment per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions.

Es poden trobar els formularis i informació complementària a la pàgina: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats realitzades dins del període d’execució: del 7 de gener de 2020 al 30 de juny de 2020.

Com es presenta

Per a iniciar el tràmit, accediu a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, empleneu una sol·licitud general, i tramiteu-la amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), adjuntant la documentació requerida exigida a les bases de la convocatòria, d’acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin seguiment es pot efectuar

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’ajuntament beneficiari la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’ens beneficiari per a que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Quina és la normativa aplicable

Convocatòria i bases específiques de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs 2020".


Seu electrònica


Sol·licitud general