Sol·licitud de subvencions destinades als ajuntaments de la província de Barcelona per a finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs 2020”.


Què permet

Presentar la sol·licitud de subvenció per accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria destinada als ajuntaments de la província de Barcelona per a finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs 2020”.

La dotació pressupostària de la convocatòria és de seixanta mil euros (60.000,00 €).

Qui ho pot demanar

Els ajuntaments de la demarcació de Barcelona que participen en el programa "Coneguem els nostres parcs".

En queda exclosa la ciutat de Barcelona perquè està subjecta al règim especial establert a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i a la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.

Quan es pot demanar

Del 21 de novembre al 19 de desembre de 2019.

Quina documentació cal aportar

Les sol·licituds es poden presentar mitjançant el model normalitzat, que ha d’anar signat per l’alcalde president o regidor delegat, i han d’incorporar o adjuntar la informació següent:

 1. Sol·licitud de subvenció:
  1. Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb què ho fa.
  2. Identificació de l’ens sol·licitant de la subvenció.
  3. Domicili del sol·licitant a l’efecte de notificació.
  4. Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació del cost total.
  5. Import de la subvenció que se sol·licita.
  6. Data i lloc de la sol·licitud.
  7. Declaració d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Diputació de Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud autoritza la Diputació de Barcelona perquè pugui consultar directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari està al corrent de les seves obligacions.

 2. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
   Annex número 1:
   1. Memòria de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció amb la descripció i els imports del transport de les escoles que participen en la campanya "Coneguem els nostres parcs".
   2. Compromís de l’ajuntament de fer-se càrrec de les despeses no subvencionades que comporti el transport escolar de la campanya.

   Annex número 2:
   1. Pressupost amb indicació del cost total.

   Annex número 3:
   1. Declaració responsable de complir els requisits per a ser beneficiari de la subvenció, d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
   2. Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.
   3. Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’òrgan concedent i al control financer de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
   4. Declaració en la qual manifesta si ha sol·licitat o preveu sol·licitar ajuts per a qualsevol activitat en altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per a la mateixa activitat en altres administracions públiques o entitats privades.
   5. Declaració en la qual es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en aquesta convocatòria, si ha obtingut altres subvencions per a la mateixa activitat.

   Annex número 4:
   1. Declaració en què manifesta que disposa de les certificacions legalment establertes per a acreditar que les persones que s’adscriguin a les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Com es pot demanar

A través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, tramiteu una sol·licitud general, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), adjuntant la documentació requerida exigida a les bases de la convocatòria, d’acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quin és el termini de resolució

Sis mesos a comptar de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Quina és la normativa aplicable

Convocatòria i bases específiques de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs 2020".


Seu electrònica


Sol·licitud general