Programa de suport a emergències de la Diputació de Barcelona

El Programa de suport a emergències de la Diputació de Barcelona (BOPB de 18/04/2019) estableix les mesures i criteris de coordinació general per mitjà dels quals aquesta Diputació presta cooperació i assistència als governs locals de la demarcació de Barcelona que hagin de fer front a inclemències meteorològiques i fenòmens geològics.

Aquest suport s'articularà a través de convocatòries per a la concessió de subvencions, que es tramitaran de conformitat amb l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona.

Les subvencions que eventualment s'atorguin s'han de destinar a sufragar les despeses excepcionals i urgents en què han hagut d'incórrer els governs locals com a conseqüència d'inclemències meteorològiques i fenòmens geològics succeïts a partir de l'1 de gener de 2019, destinades a reparar, netejar i restablir les infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat pública, i a eliminar el perill immediat vers les persones.

Els destinataris potencials són els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.

El termini de sol·licitud s'establirà en cada convocatòria específica. La concessió serà en un màxim de tres mesos des de la finalització del termini de sol·licitud de la convocatòria corresponent.

Quan s'aprovi cada convocatòria, caldrà tramitar la sol·licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).