Sol·licitud de concessió de crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit

Què permet

Sol·licitar una concessió d'un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit.
Més informació de la Caixa de Crèdit: http://www.diba.cat/web/suportfin/cc_default.

Qui ho pot demanar

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província de Barcelona.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

 • Dades del projecte de la inversió (fitxa 1).
 • Informe de l'interventor sobre la solvència de l'ens peticionari (fitxa 2).
 • Operacions incloses en les mesures de sanejament (fitxa 3).

Per finançar inversions, s'han de presentar les fitxes 1 i 2. Quan es tracta d'altres operacions incloses en mesures de sanejament, s'han de presentar les fitxes 2 i 3.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament (opció recomanada), presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament: accediu a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.
  El formulari de sol·licitud electrònica només el pot signar l'alcalde/essa o president/a, i el secretari/ària o l'interventor/a.

 • Tramitació electrònica


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud

  Descarrega pdf

Si la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud està signada de manera manuscrita, la Diputació us pot demanar, en qualsevol moment posterior a la sol·licitud, la documentació original per acarar-la

Quin és el termini per respondre

Es respon en el termini que estableix la normativa reguladora.