Sol·licitud de concessió de crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit

Què permet

Sol·licitar una concessió d'un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit.
Més informació de la Caixa de Crèdit: http://www.diba.cat/web/suportfin/cc_default.

Qui ho pot demanar

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província de Barcelona, i Mancomunitats.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar   

  • Instància de l'alcalde/essa on sol·liciteu un préstec en el marc de la Caixa Crèdit.
  • Dades del projecte de la inversió.
  • Informe de l'interventor sobre la solvència de l'ens peticionari.
  • Operacions incloses en les mesures de sanejament.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de la sol·licitud, adjuntar la documentació requerida i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud electrònica només el pot signar l'alcalde/essa o president/a, i el secretari/ària o l'interventor/a.


Tramitació electrònica


Accedeix

Si la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud està signada de manera manuscrita, la Diputació us pot demanar, en qualsevol moment posterior a la sol·licitud, la documentació original per acarar-la.

Quin és el termini per respondre

Es respon en el termini que estableix la normativa reguladora.