>

Sol·licitud de concessió de préstec i de subvenció del tipus d'interès en el marc del Programa de crèdit local


Què permet

Sol·licitar la concessió d'un préstec i una subvenció del tipus d'interès en el marc del Programa de crèdit local.
Més informació sobre el Programa de crèdit local: http://www.diba.cat/web/suportfin/pc_default.

Qui ho pot demanar

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província de Barcelona.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar   

 1. Instància

 2. En cas que el sol·licitant sigui una entitat municipal descentralitzada (EMD), cal adjuntar un certificat en què l'ajuntament corresponent ratifiqui la sol·licitud.

  Documents que sol·licita l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

 3. Certificat de la Secretaria de l'ajuntament o l'EMD on consti l'òrgan i la data:
  • D'aprovació dels documents següents:
   1. El conveni tipus regulador de la subvenció.
   2. La minuta tipus de préstec entre l'entitat bancària i l'ajuntament o EMD.

  • D'acceptació de:
   1. La subvenció que concedeix la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
   2. El préstec que aprovi l'entitat bancària en les condicions del Programa de crèdit local vigent, on consti l'import de la primera disposició (que com a mínim serà igual a la subvenció).

  • En el cas de les EMD:
   1. Ratificació de l'acceptació del préstec per part de l'ajuntament.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de la sol·licitud, adjuntar la documentació requerida i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud electrònica només el pot signar l'alcalde/essa o president/a, i el secretari/ària o l'interventor/a.


Tramitació electrònica


Accedeix

Si la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud està signada de manera manuscrita, la Diputació us pot demanar, en qualsevol moment posterior a la sol·licitud, la documentació original per acarar-la.

Quin és el termini per respondre

Es respon en el termini que estableix la normativa reguladora.