Sol·licitud de concessió de préstec i de subvenció del tipus d'interès en el marc del Programa de crèdit local

Què permet

Sol·licitar la concessió d'un préstec i una subvenció del tipus d'interès en el marc del Programa de crèdit local.
Més informació sobre el Programa de crèdit local: http://www.diba.cat/web/suportfin/pc_default.

Qui ho pot demanar

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província de Barcelona.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

 1. Informe en què han de constar totes les inversions del pressupost i el finançament corresponent (annex d'inversions). Hi heu d'assenyalar la inversió o inversions i el finançament corresponent objecte del préstec.
 2. Informe, en format Excel, signat per la Intervenció, segons el model de l'entitat financera [PCL 2018] sobre:
  • 2.1 Endeutament de l'ajuntament i de tots els òrgans dependents.
  • 2.2 Operacions de préstec a llarg termini de l'ajuntament i de tots els òrgans dependents.
  • 2.3 Operacions de préstec a curt termini, operacions d'avals i operacions de confirmació de pagaments de l'ajuntament i de tots els òrgans dependents.
  • 2.4 Liquidació 2016 i 2017 (sense consolidar) i pressupost 2018 (sense consolidar).
  • 2.5 Romanent de Tresoreria 2016 i 2017, i Resultat pressupostari 2017.
  • 2.6 Altres dades.

 3. Còpia del pressupost 2018 de la corporació municipal per capítols i de les entitats.
 4. Còpia de l'informe de la Intervenció sobre l'aprovació del pressupost 2018, així com també una còpia de l'informe de la Intervenció sobre el compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas que no estigui inclòs en l'anterior.
 5. Còpia de l'informe de la Intervenció sobre la liquidació del compte general dels exercicis 2016 i 2017, en compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 6. Còpia de les liquidacions dels pressupostos 2016 i 2017, per partides.
 7. Darrer estat d'execució del pendent de cobrament i del pendent de pagament d'exercicis tancats, per anys i partides, amb indicació de l'import pendent.
 8. Autorització de la petició d'informació a la CIRBE, segons el model de l'entitat bancària.
 9. Certificat de l'ajuntament o l'EMD, signat per la Secretaria, en què s'ha de fer constar l'òrgan i la data, sobre l'acord o acords que s'hagin pres amb relació als punts següents:
  • 9.1 Aprovació del conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l'ajuntament o l'EMD.
  • 9.2 Aprovació de la minuta de préstec tipus entre l'entitat bancària i l'ajuntament o l'EMD.
  • 9.3 Acceptació de l'import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
  • 9.4 Acceptació de l'import de préstec que aprovi l'entitat bancària en les condicions del PCL vigent.
  • 9.5 Determinació de la primera disposició del préstec (com a mínim ha de ser igual a l'import de la subvenció) i les següents.
  • 9.6 Ratificació per part de l'ajuntament en el cas de les EMD.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de la sol·licitud, adjuntar la documentació requerida i seguir les instruccions, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari de sol·licitud electrònica només el pot signar l'alcalde/essa o president/a, i el secretari/ària o l'interventor/a.


Tramitació electrònica


Accedeix

Si la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud està signada de manera manuscrita, la Diputació us pot demanar, en qualsevol moment posterior a la sol·licitud, la documentació original per acarar-la.

Quin és el termini per respondre

Es respon en el termini que estableix la normativa reguladora.