Consultes sobre transparència, accés a la informació i bon govern

Què permet

Consultar als tècnics de la Diputació de Barcelona dubtes sobre la implementació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui ho pot demanar

Qualsevol ens local de la demarcació de Barcelona.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

Formulari estandarditzat de consulta, disponible en aquesta mateixa fitxa.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar tots els camps del formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accediu-hi

Quin és el termini per respondre

Un mes

Quin cost té

És gratuït