Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2020)


Què permet

Sol·licitar l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis durant el 2020.

Podeu accedir a les bases específiques reguladores de la convocatòria 2019/1543 a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, com associacions, federacions, confederacions, agrupacions i altres entitats d'àmbit territorial, que compleixin les condicions següents:

  • Representar els operadors comercials i de serveis, inscrits al registre públic corresponent.
  • Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
  • Desenvolupar l'activitat principal a la província de Barcelona.
  • Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i no superar l'àmbit d'actuació d'aquest nombre d'habitants.

En queden excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial.

Quan es pot demanar

Del 12 de març al 3 d'abril de 2020.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria i la documentació requerida a les bases específiques reguladores de la convocatòria 2019/1543, disponible a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud general, annexar-hi el formulari específic i la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria, i tramitar-ho electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.