Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis (2020)


Què permet

Sol·licitar l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis durant el 2020.

Podeu accedir a les bases específiques reguladores de la convocatòria 2019/1543 a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, com associacions, federacions, confederacions, agrupacions i altres entitats d'àmbit territorial, que compleixin les condicions següents:

  • Representar els operadors comercials i de serveis, inscrits al registre públic corresponent.
  • Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
  • Desenvolupar l'activitat principal a la província de Barcelona.
  • Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i no superar l'àmbit d'actuació d'aquest nombre d'habitants.

En queden excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial.

Quan es pot demanar

Del 12 de març al 22 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria i la documentació requerida a les bases específiques reguladores de la convocatòria 2019/1543, disponible a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud general, annexar-hi el formulari específic i la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria, i tramitar-ho electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.