Sol·licitud de concurrència competitiva a la 25a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2021)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a participar en la 25a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2021).

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202120215120012733 aquí.

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal i les federacions d’agrupacions de defensa forestal.

Quan es pot demanar

Entre el 26 de juliol i el 15 de setembre de 2021.

Quina documentació cal aportar

La documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a https://www.diba.cat/web/incendis/premis2021.

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, títol del projecte, nom de l’ADF o federació d’ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d’ADF o altres entitats col·laboradores.
  • Resum dels elements més destacats del projecte en relació amb cadascun dels aspectes a valorar per part del jurat que s’especifiquen a l’apartat 4 de les bases.
  • Antecedents.
  • Objectius.
  • Descripció del projecte.
  • Valoració econòmica.
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexades en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp.
 • Fitxers de cartografia, si escau.
 • Poders de representació a favor del representant legal de l’entitat.
 • Declaracions responsables: annexes 3 i 5 de la sol·licitud obligatoris. Emplenar i signar annexes 4, 6 i 7 en funció de les indicacions especificades en els mateixos.
 • En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que s’aporti:
  • Estatuts de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.
  • Número d'identificació fiscal (NIF) de l’entitat peticionària.
  • Certificat que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del Premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, nom de la persona i nom de l’ADF.
  • Dades de la persona i de l’ADF.
  • Biografia o recull de fets de la persona.
  • Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció d’incendis.
 • Declaracions responsables: annex 3 de la sol·licitud obligatori.
 • En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que aporti:
  • Estatuts de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.