E1. Programa d’ajuts per a emergències municipals. Sol·licituds d'ajuts                              Preguntes més freqüents


Què permet?

Presentar sol·licituds per fer front a despeses extraordinàries derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, en dos grans àmbits:
 • La reparació urgent d’uns danys que afecten l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la seguretat immediata de les persones i, en general, la normal prestació de serveis.
 • El finançament de les despeses extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones, els ens destinataris hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.
En funció de la naturalesa de la despesa, s’estableixen les línies de suport següents:
 • Línia 1 “Camins municipals”, els centres gestors de la qual són la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, pel que fa a les tasques tècniques que s’estableixin, i el Servei Jurídico-Administratiu, pel que fa a les tasques administratives.
 • Línia 2 “Edificis i espais públics i altres espais ubicats en sòl urbà”, gestionada per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Espai Públic i Patrimoni Arquitectònic.
 • Línia 3 “Incendis forestals”, gestionada per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
 • Línia 4 “Medi ambient”, gestionada per la Gerència de Serveis de Medi Ambient.
 • Línia 5 “Espais naturals”, gestionada per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
 • Línia 6 “Altres serveis de protecció civil”, gestionada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.
 • Línia 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19”, gestionada per la Gerència de Serveis de Benestar Social.

Qui la pot demanar?

Municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona.

Quan es pot demanar?

El programa resta vigent mentre no s’adopti cap acte derogatori.

Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la data d’aprovació de la declaració de la situació d’emergència de l’ens local.

El període de sol·licitud de la línia 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19” i de les sol·licituds per fer front a despeses ocasionades amb motiu de la COVID-19 que es presentin dins la línia 6 “Altres serveis de protecció civil” finalitza el 31 de desembre de 2020, sense perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini en funció de l'evolució de la pandèmia.

Quina documentació cal aportar?

Per a les línies 1 a 6, a la sol·licitud cal annexar la documentació següent:
 1. Declaració de la situació d’emergència de l’ens local. Vegeu el model de declaració d’emergències. En el cas de la Línia 6, en aquelles sol·licituds que tinguin per objecte fer front als efectes de la COVID-19, els ens resten exonerats de presentar la declaració de la situació d’emergència.
 2. Informe tècnic municipal que inclogui: fotografies i descripció dels béns afectats, descripció i valoració econòmica dels danys produïts i de la restitució per al seu ús immediat.
 3. Relació de factures emeses per les empreses i/o professionals que hagin intervingut en la reparació dels danys, degudament aprovades per l’ens local.
 4. En cas de no disposar de les factures, relació de pressupostos acceptats per l’ens de les actuacions de reparació que s’estiguin executant en el moment de presentar la sol·licitud
 5. Formulari E1-001-20 que detalla:
  • Relació dels béns malmesos objecte d’intervenció i de la seva titularitat.
  • Relació i contingut dels contractes subscrits per l’ens relatius a les obligacions de neteja, reparació o altres anàlogues que pertanyin als concessionaris municipals.
  • Serveis o béns que, d’acord amb les pòlisses d’assegurances subscrites per l’ens, hagin d’anar a càrrec de les companyies asseguradores.
  • Relació d’ajuts sol·licitats, estiguin concedits o no, a altres administracions.

Per a la línia 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19”, juntament amb la sol·licitud, els ens han de presentar una memòria que inclogui la descripció de les accions i la seva valoració econòmica i, si escau, relació de factures o de despeses o, en cas de no disposar d’elles, relació de pressupostos.

On i com es fa?

El tràmit es troba disponible electrònicament a través de l’aplicació "PMT".

Cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. Per sol·licitar l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de sol·licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància. A aquestes efectes, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

Quan es dona resposta?

La resolució de les sol·licituds s’ha d’aprovar en el termini de cinc mesos a comptar des de l’endemà de la data en què la sol·licitud es presenti correctament.

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor ha de requerir-ne l’esmena.

Qui gestiona aquesta línia de suport?

El centre gestor responsable de la tramitació i gestió d’aquests ajuts és la Direcció de Serveis de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local, de l’Àrea de Presidència.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor de cada línia de suport és el responsable del procediment d’instrucció de les sol·licituds que es presentin.

Quina és la normativa aplicable?Iniciar el tràmit