P1. Programes complementaris. Sol·licituds d'ajuts


Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Què permet?

Presentar sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts previstos en el present programa, que té per finalitat la millora general de les prestacions de qualitat i millora de l'eficiència de les xarxes locals d'abastament en baixa dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, especialment en els àmbits on s'han produït problemes que afecten la garantia de disponibilitat del recurs, de qualitat sanitària o que augmentin l'eficiència de la xarxa.

Les actuacions que poden ser objecte de suport s'inscriuen en una de les següents línies de suport del present Programa complementari, que podran incloure actuacions incloses en un dels àmbits que es delimiten a continuació:

 • Línia 1: Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa:
  • Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització.
  • Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues.
  • Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits.
  • Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg i neteges.

 • Línia 2: Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes:
  • Àmbit 5: Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes.

El procediment previst per a l'atorgament d'ajuts és el de concurrència competitiva.

L'ens destinatari pot presentar un màxim d'una sol·licitud per cada una de les dues línies de suport previstes en el present Programa complementari.

S'estableix un import màxim d'ajut per a cada ens local destinatari del Programa, establert en 100.000 euros, considerats globalment per ambdues línies, en funció de la puntuació atorgada una vegada valorada la sol·licitud presentada.


Qui el pot demanar?

Els municipis de la demarcació territorial de Barcelona, com a destinataris dels ajuts d'aquest programa. En casos excepcionals degudament acreditats, també podran ser destinatàries les entitats municipals descentralitzades de la mateixa demarcació.


Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia 21 de juliol i finalitza el 22 de setembre de 2017.

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.


Quina documentació cal aportar?

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar necessàriament de la memòria normalitzada de sol·licitud P1-005-16 per a la Línia 1 i P1-006-16 per a la Línia 2. Addicionalment, caldrà presentar la documentació complementària que es detalla a continuació, en funció de l'àmbit d'actuació corresponent a què es refereixi la sol·licitud. La presentació de la documentació complementària exigida és requisit indispensable per a l'admissió i tramitació de la sol·licitud:

 • Línia 1: Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa:
  • Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització.
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent on consti la tecnologia aplicada (si s'escau adjuntar plànols )
   • En cas que l'obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l'obra i/o acta de recepció.

  • Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues.
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent on consti la tecnologia aplicada (si s'escau, adjuntar plànols)
   • En cas que l'obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l'obra i/o acta de recepció.

  • Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits.
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent on consti la tecnologia aplicada (si s'escau, adjuntar plànols).
   • En cas que l'obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l'obra i/o acta de recepció.

  • Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg i neteges.
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent on consti la tecnologia aplicada (si s'escau, adjuntar plànols).
   • En el cas que l'actuació comporti l'execució o rehabilitació d'una captació d'aigües subterrànies, l'ajuntament ha de presentar la documentació justificativa següent: còpia del corresponent títol concesional per a l'aprofitament d'aigües o de la sol·licitud corresponent a la concessió.
   • En cas que l'obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l'obra i/o acta de recepció.

Sens perjudici de la documentació assenyalada a l'apartat anterior, els ens locals sol·licitants podran aportar tota aquella informació addicional que considerin d'interès per a una millor i/o més adequada valoració de la sol·licitud.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació. Per gaudir de la condició d'usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.


Quan es dóna resposta?

L'acte de concessió dels ajuts s'aprovarà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant la Plataforma es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • "Pendent d'esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.
 • “Estimada”: Des del moment en què és objecte d'una concessió, en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris establerts.
 • “Desestimada”: Des del moment en què no és objecte d'una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes o per haver desistit d'ella l'ens sol·licitant.
 • “Finalitzada”: Per a recursos econòmics i que consisteixin en transferències dineràries, des del moment en què es realitzi el darrer pagament.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l'existència de defectes esmenables, l'ens sol·licitant disposa de deu dies naturals per esmenar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de l'emissió del requeriment d'esmena.

Transcorregut el termini de sol·licitud, no s'admet la presentació, en el marc d'una subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de juliol de 2017.
Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)