P1. Programes específics. Sol·licitud de recursosQuè permet?

Presentar sol·licituds de suport tècnic, econòmic i/o de prestació directa que la Diputació de Barcelona posi a disposició dels ens locals per a les diferents convocatòries de subvenció dels Fons NextGenerationEu d’interès pel món local que promoguin el Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altra entitat o organisme.

El conjunt de recursos de suport que actualment podeu sol·licitar a través del PMT, es troben detallats a l’apartat convocatòries de la web Next Diba.

Amb cada convocatòria finançada amb Fons NextGenerationEU que s’adreci als ens locals, la Diputació de Barcelona, si ho considera oportú, aprovarà la convocatòria d’una línia de suport per vehicular-hi la seva cooperació i assistència, amb l’activació dels recursos que amb caràcter específic s’emmarquin dins la línia.

Els recursos que s’indiquen a continuació resten permanents durant la vigència del Programa, sense que calgui activar-los expressament amb cada línia de suport que es convoqui:

 1. Assessorament integral en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 2.000 habitants.
  Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud, i pot comprendre des de la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida, fins a l’elaboració de la memòria de sol·licitud. No inclou la presentació i tramitació de la sol·licitud a la seu electrònica de l’administració convocant.
 2. Assessorament procedimental en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants.
  Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud d’acord amb les diverses convocatòries de subvencions, i comprèn la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida. No inclou la presentació i tramitació de la sol·licitud a la seu electrònica de l’administració convocant.

Qui el pot demanar?

Els ens locals de la província de Barcelona que ostentin la condició d’entitat potencialment beneficiària d’acord amb la convocatòria de la subvenció de Fons NextGenerationEU corresponent, així com la condició d’ens destinatari dels recursos tècnics, econòmics i/o de prestació directa que la Diputació de Barcelona activi en cada cas.


Quan es pot demanar?

Els ens locals han de presentar a la Diputació de Barcelona la sol·licitud de suport en el termini establert per a cadascun dels recursos que s’activin.


On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.


Quina documentació cal aportar?

La documentació que cal aportar s’especificarà en cadascun dels recursos que la Diputació de Barcelona posi a disposició dels ens locals.


Quines condicions s’han d’acreditar per poder presentar les sol·licituds?

Als efectes de presentar les sol·licituds cal acreditar els requisits següents:

 1. Ostentin la condició d’entitat potencialment beneficiària d’acord amb la convocatòria de subvenció.
 2. Comptin amb un projecte elegible d’acord amb les condicions establertes a les bases reguladores o a la convocatòria de subvenció corresponent.
 3. Aportin tota la documentació requerida a la convocatòria en el moment de formular la sol·licitud a la Diputació de Barcelona.
 4. Aportin una base documental tècnica completa en el moment de formular la sol·licitud a la Diputació de Barcelona. Els continguts mínims d’aquesta documentació tècnica fan referència a:
  1. les característiques tècniques detallades del projecte.
  2. el pressupost desglossat de les actuacions.
  3. la planificació del procediment de contractació pública.
  4. la relació d’indicadors de mesura i detall de les fonts d’informació que apliquin d’entre els que pot incloure la Comissió Europea per al seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Quan es dona resposta?

Una vegada presentada la sol·licitud, es revisarà en un termini no superior a tres dies. En el cas de requerir a l’ajuntament, aquest tindrà fins a 5 dies hàbils per esmenar. Cal tenir en compte que per tal d’agilitzar el procediment, el tràmit es limitarà a un únic requeriment.

Si la valoració és favorable la unitat NextDIBA promourà la resolució estimatòria i si és desfavorable promourà la resolució desestimatòria.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic NextDIBA.Iniciar el tràmit