P1. Programes específics. Sol·licituds d'ajuts


Programa de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Què permet?

Els ens locals destinataris han d’informar, per als ajuts corresponents a la Línia 2, del número d’alumnat equivalent corresponent al curs 2018-2019.

Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que reben menys atenció de l’esmentada, es calcula el nombre multiplicant el nombre d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre d’hores setmanals i dividint el resultat per 25.

El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no pot superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre.


Qui el pot demanar?

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona.


Quan es pot demanar?

Els ens destinataris han de presentar sol·licitud fins el 30 de juny de 2020.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis d’Educació.


Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat P1-001-20.

La presentació d’aquesta documentació és requisit indispensable per a l’admissió de la sol·licitud i la seva tramitació.

Els destinataris poden aportar, amb la sol·licitud, tots els documents addicionals que estimin adients per ser considerats en fase de valoració de les sol·licituds.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o de secretari o secretària.


Quan es dona resposta?

Es tramita un acte de concessió dels ajuts en el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.

Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’un requeriment d’esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.


Quina és la normativa aplicable?

Règim del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.Iniciar el tràmit