P1. Programes complementaris. Sol·licituds d'ajuts


Modernització de polígons


Reforma i millora d'equipaments locals
Programa complementari de modernització de polígons


Què permet?

Presentar sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts previstos en el Programa complementari de modernització de polígons, que té per finalitat millorar la qualitat dels polígons d'activitat econòmica dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, afavorir el creixement empresarial, atraure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat.

Els projectes que poden ser objecte de suport s'han d'emmarcar en una de les següents línies de suport del present Programa complementari:

 • a. Línia de suport a plans integrals: Té per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les empreses i polígons en formen part puguin desenvolupar iniciatives conjuntes.
 • b. Línia de suport a projectes específics: Té per finalitat contribuir al finançament d'intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d'un municipi, o bé intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial.

Els projectes que es presentin en cadascuna de les línies de suport hauran de complir els requisits definits en el règim regulació en relació amb l'adequació, el cost de les actuacions, la dimensió, la maduresa i, en cas dels projectes que es presentin per la Línia de suport a plans integrals, l'estratègia del projecte.

Les actuacions incloses en aquests projectes hauran de correspondre's amb alguna de les que es descriuen en els àmbits d'actuació que s'exposen a continuació. No obstant, quan les actuacions que siguin objecte de suport s'emmarquin en la Línia de suport als plans integrals aquestes actuacions s'hauran d'emmarcar, com a mínim, en dos d'aquests àmbits:

 • a. Àmbit d'actuació per al desplegament o millora de les xarxes de subministrament i d'evacuació d'aigües.
 • b. Àmbit d'actuació per al desplegament o millora de les xarxes d'energia.
 • c. Àmbit d'actuació per al desplegament o millora de les xarxes de telecomunicacions.
 • d. Àmbit d'actuacions vinculades a la millora de la mobilitat.
 • e. Àmbit d'actuació per al desplegament o millora dels sistemes de seguretat anti-intrusió.
 • f. Àmbit de simbiosi industrial.
 • g. Àmbit d'actuació vinculat a la construcció, reforma o ampliació de centres de serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d'activitat econòmica.
 • h. Àmbit d'actuacions vinculades a la promoció dels polígons d'activitat econòmica.
 • i. Àmbit d'actuació vinculat al desplegament d'actuacions de reconversió dels polígons.

Les actuacions dels àmbits g), "vinculat a la construcció, reforma o ampliació de centres de serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d'activitat econòmica", i h), "vinculat a la promoció dels polígons d'activitat econòmica", només es podran executar en el marc de la Línia de suport a plans integrals. Les actuacions de reconversió total de l'àmbit i) "vinculat al desplegament d'actuacions de reconversió dels polígons", només es podran executar en la Línia de suport a projectes específics.

El procediment previst per a l'atorgament d'ajuts és el de concurrència competitiva.

L'ens destinatari pot presentar únicament una sol·licitud i, en aquest sentit, ha d'optar per una de les dues línies de suport en què s'articula el present Programa complementari. En cas que la sol·licitud es presenti conjuntament per més d'un ens destinatari, es considerarà que la mateixa ha estat presentada per tots ells.

L'import dels ajuts es concretarà en funció de quina sigui la puntuació resultant d'aplicar els criteris de valoració definits en el règim regulador.


Qui el pot demanar?

Els municipis de la demarcació territorial de Barcelona, com a destinataris dels ajuts d'aquest programa.


Quan es pot demanar?

- El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de suport a plans integrals s'inicia l'endemà de l'aprovació del Programa complementari i finalitza el 9 de març del 2018.

- El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de suport a projectes específics s'inicia l'endemà de l'aprovació del Programa complementari i finalitza el 12 de gener del 2018.

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.


Quina documentació cal aportar?

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar necessàriament de la memòria normalitzada de sol·licitud P1-009-16 per a la Línia de suport a plans integrals i P1-010-16 per a la Línia de suport a projectes específics.

Addicionalment, caldrà presentar la documentació complementària que es detalla a continuació, en funció de l'àmbit d'actuació corresponent a què es refereixi la sol·licitud.

Les sol·licituds que es presentin en el marc de la Línia de suport a plans integrals han d'adjuntar:

- Pla d'acció, elaborat d'acord amb el document “orientacions per a l'elaboració d'un Pla d'acció als Polígons d'activitat econòmica” (Annex II)

- Avantprojectes o projectes de l'actuació o actuacions.

- Relació d'empreses instal·lades al PAE.

Les sol·licituds que es presentin en el marc de la Línia de suport a projectes específics han d'adjuntar:

- Avantprojectes o projectes de l'actuació o actuacions.

- Relació d'empreses instal·lades al PAE.

La presentació de la documentació complementària exigida és requisit indispensable per a l'admissió i tramitació de la sol·licitud.

Sens perjudici de la documentació assenyalada, els ens locals sol·licitants podran aportar tota aquella informació addicional que considerin d'interès per a una millor i/o més adequada valoració de la sol·licitud.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions", a l'espai corresponent de la "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.


Quan es dóna resposta?

Es tramitarà un acte de concessió dels ajuts per a cadascuna de les línies de suport i es resoldrà en el termini màxim de quatre mesos des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant la Plataforma es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.
 • Estimada: Des del moment en què és objecte d'una concessió, en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris establerts.
 • Desestimada: Des del moment en què no és objecte d'una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes o per haver desistit d'ella l'ens sol·licitant.
 • Finalitzada: Per a recursos econòmics i que consisteixin en transferències dineràries, des del moment en què es realitzi el darrer pagament.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l'existència de defectes esmenables que no puguin corregir-se aplicant els criteris de revisió automàtics, es concedirà a l'ens sol·licitant un termini de 17 dies naturals per a esmenar la sol·licitud, a comptar des de a l'endemà de l'emissió del requeriment d'esmena.

Transcorregut el termini de sol·licitud, no s'admetrà la presentació, en el marc d'una subsanació, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 26 d'octubre de 2017.Iniciar el tràmit
Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals


Què permet?

Presentar a la Diputació de Barcelona sol·licituds d'ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot demanar?

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació territorial de Barcelona.


Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia amb la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 15 de desembre de 2017.


Quina documentació cal aportar?

Els ens poden presentar com a màxim una única sol·licitud per línia de suport i any. En la línia 5 “Edificis singulars”, que té caràcter pluriennal, es poden presentar dues sol·licituds en total.

Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

Memòria de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat P1-008-16.

Memòria de prioritats per les sol·licituds presentades per les línies de suport 1, 2, 3 i 4, d'acord amb el model normalitzat P1-007-16.

En cas d'optar per la modalitat d'execució amb entitats privades sense ànim de lucre, cal aportar conveni vigent entre l'ens destinatari i l'entitat privada.


On i com es fa?

Cal tramitar la sol·licitud electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dóna resposta?

El termini de resolució és de quatre mesos a comptar des de la data en què finalitzi el termini per presentar sol·licituds.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable varia en funció de la línia de suport:


Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en reunió celebrada en data de 26 d'octubre de 2017.Iniciar el tràmit