P1. Programes complementaris. Sol·licituds d'ajuts


Execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018


Modernització de polígons (2a edició)
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018


Què permet?

Presentar sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts previstos en el Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, que té per finalitat contribuir a la millora general de la qualitat, la innovació i l’eficiència de les xarxes locals d’abastament en baixa dels municipis de la demarcació de Barcelona, incloent-hi la substitució i renovació de les instal·lacions i de tots aquells elements elaborats a partir de l’amiant que existeixin a les xarxes de subministrament d’aigua potable, amb ànim de garantir la salut i la qualitat de vida de les persones.

Les intervencions que constitueixen l’objecte del present Programa complementari aniran referides, especialment, a aquells àmbits on existeixen problemes que afecten la disponibilitat i la qualitat del recurs, així com aquells en els quals es constatin dificultats per aconseguir una gestió sostenible de l’aigua per a usos municipals.

Els projectes que poden ser objecte de suport s’han d’emmarcar en una de les següents línies de suport del present Programa complementari:

 • Línia 1, "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa" que inclou: redistribució de zones d’abastament per a la reducció de pèrdues, instal·lació de vàlvules, equips de mesura i control, sistemes telemàtics d’optimització i monitorització així com les obres relacionades amb aquestes instal·lacions.
 • Línia 2, "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", que té per finalitat finançar els treballs i materials necessaris per a la renovació de les xarxes que han finalitzat el seu període d’amortització. Aquests treballs comprenen l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la reposició del paviment i altres anàlegs, donant prioritat al plom i als derivats de l’amiant.
 • Línia 3, "Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa", que té per finalitat contribuir al finançament dels treballs i materials que siguin necessaris per a la instal·lació de noves xarxes, com son l'obertura de rases, la col·locació de canonades, la reposició del paviment i d'altres anàlegs.
 • Línia 4, "Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments municipals", adreçada a finançar actuacions en instal·lacions de recollida i aprofitament d’aigües pluvials, instal·lacions per la reutilització d’aigües grises, instal·lacions de reutilització d’aigües procedents de piscines públiques i projectes integrals d’estalvi d’aigua.
 • Línia 5, "Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja", adreçada a finançar instal·lacions per l’aprofitament d’aigües de pluja i de sistemes d’aprofitament d’aigües de pous en desús per reg i neteja.
 • Línia 6, "Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes", amb la finalitat de fer front a una situació documentada de desabastament per manca de recurs.

En el marc del present Programa complementari cada ens local pot presentar com a màxim una sol·licitud a les línies de suport 1 a 5, i una sol·licitud a la línia de suport 6.

La distribució pluriennal amb càrrec als exercicis 2018 i 2019 dels ajuts atorgats en el marc del present programa es realitzarà prenent en consideració el calendari d’execució previst informat pels ens locals en els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud.

L’import de l’ajut a concedir en el marc del present programa, serà com a màxim, de 75.000 euros per ens local.

El procediment previst per a l’atorgament d’ajuts és el de concurrència competitiva.


Qui el pot demanar?

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.


Quan es pot demanar?

Els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions, de la Seu electrònica corporativa, des de l’endemà del dia de publicació del present Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins dins el 25 de setembre de 2018.

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.


Quina documentació cal aportar?

La sol·licitud que es presenti vincularà a l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i haurà d’anar acompanyada, en tot cas, de la següent documentació:

 • Els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud P1-015-16, corresponent a la línia sol·licitada. Pel que fa a la Línia 6, a la Memòria s'hi consignaran les dades corresponents a la despesa executada, relativa al transport excepcional d'aigua per a l'abastament del nucli beneficiat, amb constància de les dates de subministrament de cisternes.
 • Els documents següents, en funció de la línia de suport:
  • Línia 1 "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa":
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent (si s’escau adjuntar plànols).
   • En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  • Línia 2 "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials":
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent (si s’escau, adjuntar plànols).
   • En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  • Línia 3 "Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa":
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent.
   • Plànols d’emplaçament de l’obra.
   • En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  • Línia 4 "Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments municipals":
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent.
   • En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.

   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  • Línia 5 "Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments municipals":
   • Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent.
   • En cas que l’actuació comporti l’execució o rehabilitació d’una captació d’aigües subterrànies, l’ajuntament ha de presentar la documentació justificativa següent: còpia del corresponent títol concessional per a l’aprofitament d’aigües o de la sol·licitud corresponent a la concessió.
   • En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  • Línia 6 "Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes":
   • Model normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

  El formulari normalitzat P1-016-16 "Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018" contindrà una declaració conforme la qual les actuacions o inversions per les quals es sol·licita ajut en el marc del present Programa complementari no estan incloses en les tarifes o taxes municipals vigents, ni estan incloses en el contracte que s’hagi formalitzat amb l’empresa o l’ens que realitza la gestió de l’aigua, si és el cas.

  La presentació de la documentació assenyalada és un requisit indispensable per a l'admissió de la sol·licitud i la seva tramitació posterior.

  Els ens destinataris poden aportar amb la sol·licitud, tots els documents addicionals que estimin adients per ser considerats en fase de valoració de les sol·licituds.


  On i com es fa?

  Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació, des de la publicació del Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 25 de setembre de 2018.

  Les sol·licituds hauran d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa i de secretari o secretària, els quals podran també presentar les sol·licituds.

  En el marc del present Programa complementari cada ens local pot presentar com a màxim una sol·licitud a les línies de suport 1 a 5, i una sol·licitud a la línia de suport 6.

  L'import que se sol·liciti ha de delimitar-se en base al cost total previst de l’actuació tenint en compte l'import màxim dels ajuts a concedir en el marc del present Programa complementari, que és de 75.000 euros per ens local.

  En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Quan es dóna resposta?

  Es tramitarà un acte de concessió dels ajuts per a cadascuna de les línies de suport.

  Pel que fa als ajuts corresponents a la Línia 6 "Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes", el termini màxim de resolució serà de 2 mesos a comptar des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.

  Per als ajuts de la resta de línies, Línia 1 "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa"; Línia 2 "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials"; Línia 3 "Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa"; Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals" i Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables per reg i /o neteja", el termini màxim de resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.


  Quin seguiment es pot efectuar?

  Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.

  En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que no puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el tràmit corresponent. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

  Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’un requeriment d’esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.


  Quina és la normativa aplicable?

  Règim regulador del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.  Iniciar el tràmit  Programa complementari de modernització de polígons (2a edició)


  Què permet?

  Presentar sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts previstos en la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons.

  Les intervencions que constitueixen l’objecte del present Programa complementari aniran referides, especialment, a aquells àmbits on existeixen problemes que afecten la disponibilitat i la qualitat del recurs, així com aquells en els quals es constatin dificultats per aconseguir una gestió sostenible de l’aigua per a usos municipals.

  Els projectes que poden ser objecte de suport s’han d’emmarcar en una de les següents línies de suport:

  • Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les diferents empreses i els polígons que el conformen puguin desenvolupar iniciatives conjuntes.
  • Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial.

  Qui el pot demanar?

  Municipis de la demarcació territorial de Barcelona que tinguin, en els territoris respectius, polígons d’activitat econòmica.


  Quan es pot demanar?

  El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del present Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de novembre del 2018.

  El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.


  Quina documentació cal aportar?

  La sol·licitud s’haurà d’acompanyar necessàriament de la memòria normalitzada de sol·licitud P1-017-16 per a la Línia de suport a plans integrals i P1-018-16 per a la Línia de suport a projectes específics.

  Addicionalment, cal presentar la documentació complementària que es detalla a continuació.

  Dins de la Línia de suport a plans integrals:


  Dins de la Línia de suport a projectes específics:

  • Avantprojectes, projectes o memòries valorades de l’actuació o les actuacions que són objecte de suport.
  • Relació d’empreses instal·lades a cada PAE, d’acord amb el model normalitzat.

  Sense perjudici de la documentació assenyalada, els ens destinataris poden aportar tots aquells documents que estimin adients a l’efecte de ser considerats en la fase de valoració de les sol·licituds.


  On i com es fa?

  Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions.

  Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.


  Quan es dóna resposta?

  El procediment de concessió dels ajuts es resoldrà en un termini no superior a quatre mesos, des de la data en què finalitzi el corresponent termini de sol·licitud.


  Quin seguiment es pot efectuar?

  Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.
  • Estimada: Des del moment en què és objecte d’una concessió, en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris establerts.
  • Desestimada: Des del moment en què no és objecte d’una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes o per haver desistit d’ella l’ens sol·licitant.

  En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que no puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el tràmit corresponent. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

  Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’un requeriment d’esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.


  Quina és la normativa aplicable?

  Règim regulador de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  Iniciar el tràmit