P1. Programes complementaris. Sol·licituds d'ajuts


Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020


Què permet?

Presentar sol·licituds d’ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i, en funció de l’aplicació dels criteris de concessió establerts en el Programa per a cada línia d’actuació, rebre l’ajut.


Qui el pot demanar?

Són destinataris els municipis, les comarques i les mancomunitats de la demarcació de Barcelona.


Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 9 de maig de 2019.


Quina documentació cal aportar?

Cal tramitar la sol·licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud per a totes les línies d’actuació establertes en el Programa complementari, a la que s’ha d’annexar el formulari associat de dades per a cada línia d’actuació sol·licitada.

  • Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, cal adjuntar el formulari normalitzat P1-019-16.
  • Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-020-16.
  • Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-021-16.
  • Línia 4: Projectes de suport a les transicions educatives que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament, cal adjuntar el formulari normalitzat P1-022-16.

Des de la sol·licitud electrònica es poden descarregar els formularis.


On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es dona resposta?

El termini màxim per resoldre el procediment de concessió és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d’Educació.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de defectes esmenables, la Diputació de Barcelona enviarà a l’ens destinatari una comunicació electrònica que identifiqui el defecte.

L’esmena del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud. El termini per efectuar-la és de set dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de rebre la notificació electrònica de la Diputació.

La manca d’esmena en el termini concedit a aquest efecte comportarà que es tingui a l’ens per desistit tàcitament.


Quina és la normativa aplicable?

Bases específiques i convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 11 d’abril de 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.Iniciar el tràmit