P1. Programes complementaris. Sol·licituds d'ajuts


Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019


Què permet?

Presentar sol·licituds d’ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i, en funció de l’aplicació dels criteris de concessió establerts en el Programa per a cada línia d’actuació, rebre l’ajut.


Qui el pot demanar?

Són destinataris els municipis, les comarques de la demarcació de Barcelona, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona.


Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de maig de 2018.


Quina documentació cal aportar?

Cal tramitar la sol·licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud per a totes les línies d’actuació establertes en el Programa complementari, a la que s’ha d’annexar el formulari associat de dades per a cada línia d’actuació sol·licitada:

  • Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, cal adjuntar el formulari normalitzat P1-011-16.
  • Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-012-16.
  • Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-013-16.
  • Línia 4: Projectes de suport a les transicions educatives que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament, cal adjuntar el formulari normalitzat P1-014-16.

Des de la sol·licitud electrònica es poden descarregar els formularis.


On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es dóna resposta?

El termini màxim de concessió és de quatre mesos a comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini per presentar sol·licituds.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d’Educació.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de defectes esmenables, la Diputació de Barcelona enviarà a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui el defecte. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud. El termini per efectuar-la és de set dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de rebre la notificació electrònica de la Diputació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.Iniciar el tràmit