P1. Programes específics. Sol·licituds de recursos


Resiliència local


Què permet?

Permet als ens destinataris presentar la seva sol·licitud dins el Programa específic de resiliència local, d’acord amb el model normalitzat.

En aquesta sol·licitud els ens han de manifestar quina part del seu import total preassignat destinaran a despeses per operacions corrents (capítols 1, 2 i 4 del seu pressupost de depeses), i per operacions de capital i financeres (capítols 6, 7 i 9); sense que en aquesta fase escaigui identificar els projectes concrets que seran objecte d’ajut. La quantia que es pot destinar a cadascun dels dos grups anteriors no pot ser inferior a 7.000,00 euros.

La proposta de distribució no pot superar l’import total preassignat a l’ens.


Qui el pot demanar?

Tots els ajuntaments de la província de Barcelona, excepte l’Ajuntament de Barcelona.

Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.


Quan es pot demanar?

Des de l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 30 de novembre de 2021.

La realització del tràmit és condició imprescindible per a esdevenir beneficiari. Transcorregut el termini de sol·licitud, la Diputació de Barcelona ha de requerir la presentació de les sol·licituds pendents. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre el requeriment per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment, se’l tindrà per desistit.


On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).


Quina documentació cal aportar?

Formulari P1-002-20.


Quan es dona resposta?

La revisió de les sol·licituds és responsabilitat de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, centre gestor del Programa.

El termini màxim de resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què finalitza el termini de sol·licitud.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic de resiliència local.Iniciar el tràmit