I4. Programa general d'inversions. Execució i justificació de despeses


Programa general d’inversions


Programes sectorials

Actuacions per a fer front a l’emergència climàtica


Millora de camins municipals 2022-2023


Rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valor patrimonial


Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima


Programa general d’inversions


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa general d’inversions.

De manera excepcional, els ens també poden ampliar els terminis d’execució i de justificació i sol·licitar canvis de destinació dels seus ajuts concedits.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa general d’inversions de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”.

Quan es pot demanar?

El període d’execució s’ha d’establir en l’acte de concessió, tenint en compte que amb caràcter general el termini d’execució de la despesa ha de finalitzar el 31 de desembre de l’any en que la Diputació de Barcelona la imputi en el seu pressupost, i que el termini màxim d’execució és el 31 de desembre de 2024.

Pel que fa a la justificació, s’estableixen els dos períodes següents:

 1. El primer és voluntari i finalitza el 31 d’octubre de l’any en que la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.
 2. El segon és definitiu i s’obre l’1 de gener i es tanca el 31 de marc de l’any següent a aquell en que la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost. El termini màxim de justificació és el 31 de marc de 2025.

En cas d’ampliació de terminis, les sol·licituds s’han de presentar com a molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar.

En cas de canvis de destinació, el termini màxim per aquestes sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2023.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de despeses cal aportar el formulari I4-002-20, el qual s’ha de configurar en funció de la modalitat d'execució de l’actuació, la memòria normalitzada de finalització de l’actuació I4-004-20, el certificat final d'obra i fotografia de l’obra finalitzada.

En cas d’ampliació de terminis d’execució i de justificació, aquests poden ampliar-se prèvia sol·licitud degudament motivada i calendaritzada de l’ens destinatari, d’acord amb el formulari I4-005-20.

En cas de canvis de destinació, cal presentar sol·licitud degudament motivada i calendaritzada, d’acord amb el formulari I8-001-20. Les aportacions vinculades a actuacions resultants d’un canvi de destinació poden incrementar l’aportació de sol·licituds ja presentades o poden tenir per objecte actuacions noves. En cas de tenir per objecte actuacions noves, es permetrà a l’ens afegir dues sol·licituds addicionals a les tres sol·licituds màximes inicials. En aquest darrer supòsit, s’ha d’annexar també el formulari
I1-001-20 corresponent a la nova actuació.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Per a la justificació de despeses, seleccioneu l’expedient de què es tracti i en els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació i annexeu el formulari degudament emplenat.

Per a les sol·licitud corresponents a ampliació de terminis d’execució i justificació, seleccioneu l’expedient de què es tracti, escolliu el tràmit de sol·licitud general i annexeu el formulari corresponent degudament emplenat.

Per a la tramitació de canvis de destinació corresponent a actuacions noves, escolliu el tràmit corresponent a nova sol·licitud, marqueu el recurs “Canvi de destinació Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” i adjunteu els formularis corresponents. Per a canvis de destinació consistents en redistribució d’imports entre actuacions aprovades, seleccioneu l’expedient objecte d’increment, escolliu el tràmit de sol·licitud general i annexeu el formulari corresponent degudament emplenat.

Per últim, en tots els supòsits, signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

Pel que fa a la justificació i ampliació de terminis, el centre gestor les revisa i en cas de conformitat, les verifica. Es tramita un pagament, en el supòsit de justificació, si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior.

Respecte als canvis de destinació, si aquest comporta l’aprovació d’una nova actuació, les sol·licituds són objecte d’una doble revisió: formal i material. Una vegada realitzada la instrucció formal, des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local s’assignarà un àmbit de cooperació i un centre gestor a la sol·licitud, i es verificarà en l’aplicació PMT en un termini no superior a un mes a comptar des de la data en què la sol·licitud es presenti. Pel que fa a la instrucció material, quan la valoració sigui favorable, el centre gestor promourà la resolució estimatòria.

Si el canvi de destinació comporta redistribució d’imports entre actuacions aprovades, el centre gestor verifica la sol·licitud i promou la resolució estimatòria en cas que sigui favorable.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat l’existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.

Pel que fa al seguiment, el centre gestor rep i revisa la documentació del tràmit corresponent. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions.Iniciar el tràmit
Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 1. Ajuts periodificats el 2022: Primera justificació voluntària des del moment de la concessió i fins al 15 de novembre de 2022. Justificació final: entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023.
 2. Ajuts periodificats el 2023: Primera justificació voluntària entre l’1 de gener de 2023 i el 15 de novembre de 2023. Justificació final: entre el 2 de gener de 2024 i el 31 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-006-20

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient..

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica.Iniciar el tràmit
Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa sectorial Renovables 2030.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa sectorial Renovables 2030.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es pot realitzar?

El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de l’any en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de concessió.

El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener i es tanca el 31 de març de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de concessió.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-008-20

On i com es fa?

Cal accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escollit el de justificació, annexar el formulari degudament emplenat, i signar i presentar la documentació.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea d’Acció Climàtica. Dades de contacte: Tel. 671 440 627 - melcionfc@diba.cat

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial Renovables 2030.

Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2022-2023


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa sectorial per la millora de camins municipals 2022-2023.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 1. Import periodificat per a l’anualitat 2022: Justificació voluntària: des de la notificació de la concessió i fins al 15 de novembre de 2022. Justificació final: entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023.
 2. Import periodificat per a l’anualitat 2023: Justificació voluntària: entre el 2 de gener de 2023 i fins al 15 de novembre de 2023. Justificació final: entre el 2 de gener de 2024 i el 31 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-009-20

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat..

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial d’actuacions per la millora de camins municipals 2022-2023.

Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagin concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 1. El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de l’any en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.
 2. El segon període és definitiu i s’obre l’1 de gener i es tanca el 31 de març de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-010-20

De manera excepcional, els terminis d’execució i de justificació poden ampliar-se prèvia sol·licitud degudament motivada i calendaritzada de l’ens destinatari, d’acord amb el formulari I4-012-20. Les sol·licituds s’han de presentar com a molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar.

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT). A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.Iniciar el tràmit