I4. Programa general d'inversions. Justificació de despeses


Programa general d’inversions


Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI


Programa sectorial per a la millora de camins municipals (2020-2021)


Programa general d’inversions


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa general d’inversions.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa general d’inversions, tant en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” com de la Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”.

Quan es pot demanar?

 • Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”:
  1. El període d’execució s’ha d’establir en l’acte de concessió, tenint en compte que amb caràcter general el termini d’execució de la despesa ha de finalitzar el 31 de desembre de l’any en que la Diputació de Barcelona la imputi en el seu pressupost, i que el termini màxim d’execució és el 31 de desembre de 2024.
  2. Pel que fa a la justificació, s’estableixen els dos períodes següents:
   • El primer és voluntari i finalitza el 31 d’octubre de l’any en que la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.
   • El segon és definitiu i s’obre l’1 de gener i es tanca el 31 de marc de l’any següent a aquell en que la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost. El termini màxim de justificació és el 31 de marc de 2025.

 • Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”:
  1. Execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.
  2. Justificació:
   • Primer període voluntari fins el 31 d’octubre de 2021.
   • Segon període definitiu, entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-002-20, que cal configurar en funció de la modalitat d'execució de l’actuació.

Per als ajuts corresponents a la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" amb l’acabament de l'actuació, els ens destinataris han d’enviar la memòria normalitzada de finalització de l’actuació I4-004-20, el certificat final d'obra i fotografia de l’obra finalitzada.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions.Iniciar el tràmit
Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es pot demanar?

Els períodes de justificació són:

 1. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2021.
 2. El període de justificació final comença l’1 de gener de 2022 i finalitza el 31 de març de 2022.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-003-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Educació.Iniciar el tràmit
Programa sectorial per a la millora de camins municipals (2020-2021)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa sectorial per a la millora de camins municipals.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa sectorial per a la millora de camins municipals.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es pot demanar?

 1. Import periodificat l’anualitat 2020 són:
  1. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020.
  2. Justificació final des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de 2021.

 2. Import periodificat l’anualitat 2021: des de l’1 de gener de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-001-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Quina és la normativa aplicable?

Règim del Programa sectorial per a la millora de camins municipals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de juny de 2020 en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.Iniciar el tràmit