I4. Programa general d'inversions. Justificació de despeses


Programa sectorial per a la millora de camins municipals (2020-2021)


Programa sectorial per a la millora de camins municipals (2020-2021)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa sectorial per a la millora de camins municipals.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa sectorial per a la millora de camins municipals.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es pot demanar?

  1. Import periodificat l’anualitat 2020 són:
    1. Justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2020.
    2. Justificació final des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de 2021.

  2. Import periodificat l’anualitat 2021: des de l’1 de gener de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I4-001-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Quina és la normativa aplicable?

Règim del Programa sectorial per a la millora de camins municipals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 25 de juny de 2020 en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.Iniciar el tràmit