Requisits tecnològics

Certificats digitals

Per a accedir als tràmits que s'ofereixen a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i que requereixen signatura electrònica, s'admeten els certificats digitals de clau pública no revocats, relacionats a l'apartat Signatures acceptades.


Navegadors suportats

 • Microsoft Internet Explorer versió 9.0 o superior

 • En aquest cas, cal:

  1. Habilitar el component Java del navegador

  2. Tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior. Es pot descarregar gratuïtament a https://www.java.com/es/download/.

  3. Permetre la descàrrega d'applets (miniaplicacions) per a utilitzar els diferents components de signatura electrònica.

 • Microsoft Edge

 • Google Chrome versió 22.0.1229.1.92 o superior

 • Mozilla Firefox versió 3.5 o superior

Per poder utilitzar el seu certificat electrònic a la Seu necessita tenir instal·lada una màquina virtual Java al seu ordinador en la versió actual o en qualsevol de les tres versions anteriors. Es pot descarregar gratuïtament a https://www.java.com/es/download/.

Amb qualsevol dels navegadors cal permetre l'execució de codi JavaScript.


Documents adjunts

Per a adjuntar documents a les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, s'ha de garantir que són llegibles i lliures de virus informàtics o de qualsevol altre codi maliciós.

El format ha de ser PDF o el dels paquets ofimàtics Open Office o Microsoft Office per a documents de text, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i estàndards aprovats per l'Esquema Nacional d'Interoperatibilitat incorporats en l'entorn de la Seu electrònica.

L'extensió màxima, individual o conjunta, dels documents adjunts està limitada a un màxim de 40 megabytes.


Documents en format PDF

Per a visualitzar documents en format PDF (per exemple, el del rebut que genera de manera automatitzada el registre electrònic) cal tenir instal·lada l'aplicació de visualització corresponent. Es pot descarregar gratuïtament a http://get.adobe.com/es/reader.


Suport informàtic

Signatures acceptades

Per a accedir als tràmits que ofereix la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona en què es requereix acreditar la identitat digital, són vàlids els certificats electrònics1 següents:

 1. Els que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes. Per a més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/cataleg-de-certificats/.

 2. Els que emeten les diferents entitats certificadores, que poden ser validats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya com a mecanismes d'identificació i signatura davant de les administracions públiques de Catalunya, incloent-hi el document nacional d'identitat electrònic.

Podeu consultar la llista actualitzada d'entitats de certificació classificades del Consorci Administració Oberta de Catalunya a https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/llista_entitats_classificades-v14.pdf.

1. Com puc obtenir un certificat electrònic vàlid?

Podeu obtenir un certificat electrònic vàlid per a tramitar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant qualsevol de les entitats de registre del Servei de Certificació Digital del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Per a més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/index.html#bloc2/.


2. Com puc verificar que el meu certificat és vàlid?

Per a verificar si el vostre certificat està acceptat per a tramitar qualsevol petició a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, feu servir un dels validadors que proposem a continuació:

 • SignaSuite: aplicació web del Consorci Administració Oberta de Catalunya que permet, d'una banda, validar certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent a les administracions públiques catalanes, i, de l'altra, signar i preservar (estendre la durada de les signatures) documents signats.

 • Valide: aplicació web de l'Administració General de l'Estat que permet determinar la validesa dels certificats digitals i les signatures electròniques.

3. En cas de dubtes o incidències en la tramitació electrònica, on puc adreçar-me?

En cas que tingueu incidències que dificultin o facin impossible la presentació electrònica de sol·licituds o altres documents, abans que finalitzi el termini de presentació, us podeu adreçar al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126. Barcelona), de 8.30 h a 14.30 h en dies hàbils. Els funcionaris adscrits al Registre us ajudaran a fer els tràmits electrònics corresponents.

Tot això, sens perjudici que pugueu fer la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer supòsit, abans que finalitzi el termini establert, heu d'anunciar al servei gestor del tràmit la tramesa mitjançant un correu electrònic a l'adreça d'aquest servei i a registre.general@diba.cat.

1 Què és un certificat digital? És un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos) i, si és el cas, la seva capacitat per a realitzar un determinat acte, per a representar una altra persona física o jurídica, etc.

Per a què serveix un certificat digital? Principalment té dues funcions:

 • Identificar-se de forma segura per a realitzar tràmits per internet amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents plataformes i aplicacions.

 • Signar documents electrònics amb validesa legal.

Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona

Una política de signatura electrònica conté un conjunt de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de la signatura en un context particular (contractual, jurídic, legal, etc.), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en el procés.

La finalitat d'una política de signatura electrònica és la de reforçar la confiança en les transaccions electròniques a través d'una sèrie de condicions aplicables en un context predeterminat, el qual tan pot ser una transacció determinada, un règim legal o un rol assumit pel signant.

La Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona regula les directrius de signatura electrònica, les quals són necessàries per dotar de cobertura jurídica al desenvolupament dels procediments administratius tramitats electrònicament a la Corporació, i dels actes administratius en format electrònic dictats en el marc dels procediments esmentats.

Altra normativa relacionada: