Requisits tecnològics

Certificats digitals

Per a poder presentar les sol·licituds recollides al Registre Electrònic, o allà on sigui requerit acreditar la identitat i signatura electrònica, s'admetran els certificats digitals de clau pública no revocats relacionats a l'apartat Sistemes de signatura acceptats.

Navegadors suportats

Tràmits que requereixen de signatura electrònica:
  • Microsoft Internet Explorer versió 9.0 o superior
Consultes o tràmits que no requereixen de signatura electrònica:
  • Microsoft Internet Explorer versió 9.0 o superior
  • Google Chrome versió 22.0.1229.1.92 o superior
  • Mozilla Firefox versió 3.5 o superior

Java

En tots els casos és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.java.com/es/download). D'altra banda també serà  necessari habilitar el component Java del navegador.

JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Applet

És necessari permetre la descàrrega de applets per a la utilització dels diferents components de signatura electrònica emprats.

Documents adjunts

Per adjuntar documents a les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats en el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona s'ha de garantir que són llegibles i lliures de virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.

Han de tenir el format PDF o el propi dels paquets ofimàtics Open Office i Microsoft Office per a documents de text, així com qualsevol altre que s'ajusti als formats i estàndards aprovats per l' Esquema Nacional d'Interoperatibilitat incorporats en l'entorn de la Seu electrònica.

L'extensió màxima, individual o conjunta, dels documents adjunts està limitada a un màxim de 15 megabytes.

Documents en format PDF

Per a la visualització de documents en format PDF (per exemple el de rebut generat de manera automatitzada pel registre electrònic ) cal tenir instal·lada la corresponent aplicació de visualització. Es pot descarregar de manera gratuïta a: http://get.adobe.com/es/reader.

Per a la generació de documents en format PDF des d'altres aplicacions ofimàtiques es pot descarregar entre d'altres,


Preguntes freqüents


Suport informàtic

Telèfon suport informàtic: 900 101 934.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona que requereixen d'identitat digital és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emés per una entitat de certificació que estigui classificada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona

Una política de signatura electrònica conté un conjunt de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de la signatura en un context particular (contractual, jurídic, legal, etc.), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en el procés.

La finalitat d'una política de signatura electrònica és la de reforçar la confiança en les transaccions electròniques a través d'una sèrie de condicions aplicables en un context predeterminat, el qual tan pot ser una transacció determinada, un règim legal o un rol assumit pel signant.

La Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona regula les directrius de signatura electrònica, les quals són necessàries per dotar de cobertura jurídica al desenvolupament dels procediments administratius tramitats electrònicament a la Corporació, i dels actes administratius en format electrònic dictats en el marc dels procediments esmentats.

Altra normativa relacionada: