Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2024

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.


Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 1.490 kb

Febrer

Pdf 188 kb

Març

Pdf 1.631 kb

Abril

Pdf 1.581 kb

Maig

Pdf 275 kb

Juny

Pdf 267 kb