Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2023

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.


Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 1.487 kb

Febrer

Pdf 1.525 kb

Març

Pdf 1.481 kb

Abril

Pdf 1.481 kb

Maig

Pdf 188 kb

Juny

Pdf 1.487 kb

Juliol

Pdf 1.488 kb