Pressupost 2022

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Dictamen

Pdf 128 kb

Pressupost

Pdf
xlsx
1.496 kb
150 kb

Bases d'execució

Pdf 1.075 kb

Memòria

Pdf 1.349 kb

Informe econòmic financer

Pdf 574 kb

Annex inversions

Pdf 845 kb

Estat del deute

Pdf 702 kb

Informe Intervenció

Pdf 185 kb

Informe Estabilitat

Pdf 367 kb

Estat de consolidació

Pdf 830 kb

Plantilla

Pdf
xls
691 kb
47 kb

Relació de Llocs de Treball

Pdf
xls
925 kb
597 kb

Liquidació 2020

Pdf 846 kb

Estat d'execució 30-09-2021

Pdf 3.624 kb

Avanç liquidació 2021

Pdf 1.673 kb

Taules retributives vigents

Pdf 744 kb

Informe valoració despeses de personal

Pdf 779 kb

Relacions de destinacions per subprogrames

Pdf 1.000 kb

Annex Beneficis fiscals

Pdf 847 kb

Pressupost general Consorcis

Pdf 300 kb

Convenis subscrits CCAA

Pdf 690 kb

Informe plantilla i relació de llocs de treball

Pdf 1.519 kb

Informe preceptiu i no vinculant de la Secretaria General

Pdf 489 kb

Pla estratègic de subvencions

Pdf 1.784 kb

Complementàriament al pressupost inicial són accessibles els Pressupostos inicials de sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.


Reclamacions al pressupost

No s'han presentat reclamacions al pressupost.

Anuncis oficials