Pressupost 2020

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 1.696 kb

Bases d'execució

Pdf 784 kb

Memòria

Pdf 2.510 kb

Informe econòmic financer

Pdf 1.420 kb

Annex inversions

Pdf 1.549 kb

Estat del deute

Pdf 417 kb

Informe Intervenció

Pdf 218 kb

Informe Estabilitat

Pdf 358 kb

Estat de consolidació

Pdf 535 kb

Plantilla

Pdf 487 kb

Relació de Lloc de Treball

Pdf 756 kb

Reclamacions al pressupost

No s'han presentat reclamacions al pressupost.


Anuncis oficials