Pressupost 2018

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 2.541 kb

Bases d'execució

Pdf 792 kb

Memòria

Pdf 3.305 kb

Informe econòmic financer

Pdf 2.288 kb

Annex inversions

Pdf 1.844 kb

Estat del deute

Pdf 1.667 kb

Informe Intervenció

Pdf 2.405 kb

Informe Estabilitat

Pdf 2.321 kb

Estat de consolidació

Pdf 1.953 kb

Plantilla

Pdf 1.703 kb

Relació de Lloc de Treball

Pdf 1.794 kb

Complementàriament al pressupost inicial són accessibles els Pressupostos inicials de sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.Reclamacions al pressupost


Anuncis oficials